Regulamin świadczenia usług w Hf-Tech Studio

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystaniaz usług świadczonych w salonie HF-Tech Studio przy Al. Słowackiego 64,30-004 w Krakowie o numerze NIP: 6783205683,HF-TECH Sp. z o.o. zwanego dalej „Salonem”.

2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przedprzystąpieniem do dowolnego zabiegu, zwanego dalej „Zabiegiem”.

3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost dojego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

 

§ 2 Klienci

1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnionądo jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 

§ 3 Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

4. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takimstanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

6. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłoczniezgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu,który prowadzi w danym momencie dyżur.

 

§ 4 Higiena i bezpieczeństwo

1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi sięzmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitymwy leczeniu.

5. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie.

 

§ 5 Świadczenie usług

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celuustalenia zaleceń po zabiegowych.

2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi izaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełnąświadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu,

4. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

5. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu,Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

6. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku,gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

§ 6 Płatność

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik Zabiegów jest wywieszony w Salonie oraz po wcześniejszym kontakcie z Pracownikiem jak i na stronie internetowej Salonu

https://hft-massage.pl/cennik

2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą, płatność przelewem tradycyjnym oraz przelewem poprzez usługę Generatora Linków.

3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane dopublicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

 

§ 7 Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, wszczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenienie prawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności zawykonany Zabieg po stronie Salonu

5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu,wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnieprzyjętym standardom.

§ 8 Rezerwacje

1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie,telefonicznie (887 806 972) lub poprzez formularz kontaktowy na stronie wzakładce https://hft-massage.pl/zarezerwuj-termin

2. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.

3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostaćwykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów,które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należysię cena w pełnej wysokości.

4. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu,w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

5. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zabiegu w innym terminie Salon zwróci klientowi 100% opłaconej kwoty w terminie do 2 dni w ustaloną z klientem metodę płatności.

6. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji i ją potwierdzili.

7. Klient ma możliwość anulacji rezerwacji lub przesunięcia terminu zabiegu bezpłatnie w terminie do 24 godzin do umówionego zabiegu. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godziny do zabiegu Salonowi przysługuje możliwość zatrzymania zaliczki w wysokości 30% zapłaconej kwoty.

8. W przypadku opłacenia całości zabiegu i odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godziny, pozostałą część kwoty Salon zwróci klientowi tąsamą metodą, którą Klient dokonał płatności, chyba że strony postanowiąinaczej. Zwrot nastąpi do 2 dni roboczych.

§ 9 Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanyche fektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub zapośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowii umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, którywykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg.Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo doodwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient niejest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jegożądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 

 

  1. pl
  2. uk

Zarezerwuj termin

"Hf-Tech Studio"©2023

Al.Słowackiego 64,Kraków

(budynek Herbewo) poziom -1

tel: 887 806 972

Zapraszamy od poniedziałku do soboty od 8:00 do 18:00